Information

ALLMÄN INFORMATION

Brf Luxviken äger fastigheten Köksfläkten 3. Huset byggdes 2004 och det finns 48 lägenheter, garage i källaren och en lokal. 

Brf Luxviken ingår dessutom i tre samfälligheter. En samfällighet avser om­rådets sopsug, en gatan och stentrappan utanför entréerna och en gården mellan vår förening och grannföreningen Brf Mälarviken.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Vår fastighet ägs av bostadsrättsföreningen i vilken vi är medlemmar. Ingen äger sin egen lägenhet, det är föreningen som äger alla lägenheter. Istället äger föreningsmedlemmarna en andel i föreningen som innebär en rätt att bo i lägenheten.

En ägare som godkänns av styrelsen har rätt att bo i sin bostadsrätt så länge avgiften betalas, reglerna följs och man inte skapar problem för sina grannar. Bostadsrättsföreningens ekonomi baseras på att du betalar ett självkostnadspris för din andel av kapital-, drifts- och underhållskostnader som föreningen har för fastigheten. Styrelsen bedömer och beslutar när det finns anledning att höja eller sänka avgiften.

Avgiften som betalas går enbart till föreningens kostnader. Vi har alla därför ett eget intresse i att omkostnaderna skall hållas nere. Detta innebär att alla tillsammans har ett ansvar för skötsel av huset, gården och planteringar.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Reglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Har du funderingar över något som tas upp här är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

ANDRAHANDSUTHYRNING

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än ägaren själv­ständigt använder hela lägenheten. För att kunna hyra ut i andra hand måste du skriftligen ansöka om tillstånd från styrelsen. Du måste ange anled­ningen, hur länge uthyrningen är tänkt att vara och vem som skall hyra lägenheten.

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges exempelvis vid tillfälliga studier eller tillfälligt arbete på annan ort. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning kan hämtas hem via föreningens hemsida.

Tillstånd lämnas normalt för högst ett år i taget. Om uthyrningen pågår längre tid än två år ska andrahandshyresgästen avstå från besittningsskydd. Detta avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

KORTTIDSUTHYRNING (exempelvis via AirBnB)
Korttidsuthyrning kan beviljas under följande förutsättningar och begränsningar
– Max 1 gång per år
– Max 1 månad per gång
– Max 1 hyresgäst (dvs bara en uthyrning) per gång
– Styrelsen meddelas kontaktuppgifter till hyresgästen samt uthyrningsperioden
 
BALKONGER OCH UTEPLATSER
Häng inte några föremål utanför balkongräcket. Blomlådor placeras innanför balkongräcket (tänk också på att skydda färgen på räcket så att du slipper rostproblem). Föreningen kan bli ansvarig för eventuella skador om något ramlar ner och skadar någon/något.

Förvaring av egna utemöbler, grillar med mera utanför uteplatsernas staket och på gräsmattan är inte tillåtet över natten. Barnpooler får inte stå med vatten i över natten av säkerhetsskäl.

Mattor, sängkläder etc får inte skakas från balkongerna.

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på balkongräcket (eller på fasaden).

Inglasning av balkongerna får enbart ske via av styrelsen godkänd leverantör (www.lumon.se) och med ett utförande som överensstämmer med övriga inglasningar. Blankett, avseende avtal om inglasning, mellan medlem och förening fås via styrelsen.

Markiser får enbart sättas upp efter godkännande av föreningens styrelse. Till sådan ansökan skall bifogas material- och färgprov.

Vid grillning på balkongerna gäller elektrisk grill eller gasolgrill, dels på grund av brandsäkerhetsskäl, dels med tanke på oset som lätt letar sig upp på grannens balkong eller in i deras lägenheter.

BRANDSÄKERHET
Minst en brandvarnare skall finnas i varje lägenhet. Kontrollera regelbundet att batterierna fungerar.

I lägenheterna får endast maximalt två gasolbehållare, en i drift och en i reserv, med volym som är mindre än 5 liter hanteras (blå campingbehållare). Förvaring av behållare med brandfarlig gas i källarförråd och garage förbjudet.

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras.

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att maximalt två gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

FELANMÄLNINGAR
Vid akuta fel (som om de inte omedelbart åtgärdas kan innebära att felet förvärras eller sprids) görs anmälan på annan tid än 08.00 – 11.00 till Fastighetsjouren 0771 47 66 10. 

Tänk på att bostadsrättshavaren på egen hand bekostar reparationer som avser lägenhetens inre. Vad som räknas till lägenhetens inre framgår av föreningens stadgar. 
 
FÖRSÄKRINGAR
Samtliga medlemmar skall ha en hemförsäkring. Det så kallade tillägg för bostadsrätt är sedan 1 januari 2014 inkluderat i avgiften via Brandkontoret. Detta tillägg behöver således medlemmen ej stå för själv. 
 
GARAGE / PARKERINGSPLATSER 
Vi har garage- och parkeringsplatser för fordon och vi har ett köplats­system för platstilldelning. Är du intresserad av plats anmäler du detta till Styrelsen.

Sedan 30 juli 2019 gäller att om det finns kö till bilplatserna begränsas antalet platser per lägenhet till en. Saknas kö kan mer än en plats per lägenhet erhållas. Erhållna platser behålls givetvis även om kö senare uppstår.

Vid in- och utpassering till / från garaget kontrollera att inga obehöriga ges tillträde.

Garageplatsen är enbart till för uppställning av fordon och får inte utnyttjas som förrådsplats. 

FASADEN
Fastigheten är byggd med enstegstätad fasad, vilket innebär att det skulle kunna finnas förhöjd risk att fukt kommer in i väggarna. Med anledning av detta genomfördes, på styrelsens uppdrag, en fuktteknisk undersökning av fasaden 2020. Resultatet var att inga provpunkter uppvisade några problem vilket är normalt för så kallad tjockputs. Vår fasad är putsad med tjockputs vilket innebär en generellt lägre skadefrekvens än enstegstätade fasader med tunnputs (vilket de fastigheter på ön som fått fuktproblem haft).

GEMENSAMMA UTRYMMEN
I fastighetens gemensamma utrymmen – trappor, trapphus, hissar, entréer, källarkorridorer, cykelrum, garage mm – får enbart därför avsedd förvaring ske. I cykelrummen enbart cyklar, i barnvagnsrummet enbart barnvagnar osv.

Förvaring av möbler, kartonger mm utanför lägenhetsförråden är inte tillåten. Sådana föremål kan bli borttransporterade på föreningens bekostnad. Trapphuset får inte användas som barnvagns- eller rullatorparkering (brandmyndigheterna tillåter inte detta).

HISSAR
Felanmälning av hissar görs till Hissen AB telefon 08-618 12 00. 
Sitter någon fast i hissen kontakta hissjouren telefon 08-618 12 00. 
info@hissen.se
http://www.hissen.se/
 
INTERNET / BREDBAND
Bredband och IP-telefoni ingår i månadsavgiften. Leverantören är Bahnhof telefon 010-510 00 00 eller via www.bahnhof.se.
 
KABEL-TV
Alla lägenheter har tillgång till ett grundpaket med analoga kanaler. Dessutom ingår ett gratis digital-TV paket med TV-kanaler från ComHem. Kontakta ComHem för att få ett gratis kanalkort samt  en digital-box eller kortläsare.  Vill man ha fler kanaler än det paket som ingår i avgiften så går det att utöka mot en extra avgift.  Skaffa paketet via ComHem på 90 200 eller www.comhem.se
 
KONTAKTINFORMATION
Styrelsen: Vilka som ingår i styrelsen framgår av information på förenings hemsida.

Frågor och förslag till styrelsen lämnas skriftligen i föreningens brevlåda Primusgatan 71. 
 
NAMNSKYLTAR
Byte eller ändring av namn på entrétavlan, postlådan och utanför lägenhetsdörren ombesörjes av Styrelsen.
 
NYCKLAR
För kopiering av lägenhetsnycklar anlitas Låspartner, Gamla Essinge broväg. Telefon: 08-100 400. Observera att man måste ha med intyg på att man äger sin lägenhet (exempelvis köpekontrakt eller avgiftsavi). 
 
OVÄSEN / STÖRNINGAR
Självklart stör vi inte i onödan och bemödar oss särskilt mellan 22.00 och 08.00 att visa hänsyn och tänka på ljud­nivån.
 
Om du skall ha fest uppskattas det att du förvarnar dina närmaste grannar några dagar i förväg. 

Föreningen är även ansluten till Svenska Störningsjouren. Vid allvarligare störningar kontaktas de på telefon 568 214 00 söndag till torsdag 20.00-03.00 och fredag till lördag 20.00-04.00. Under kontorstid nås de på telefon 645 00 35.

PORTTELEFON
Porttelefonen är kopplad till telenätet. En besökare söker upp ditt namn, telefonsamtalet kopplar till det nummer som du angivit. När du lyfter luren hörs en melodi som talar om att samtalet kommer från porten. Efter att du har talat med besökaren bestämmer du om du vill öppna porten – eller inte. Du trycker på knapp 5 för att öppna och på knapp 0 för att låta bli att öppna.

Byte av namn på och till vilket telefonnummer portsamtal skall kopplas beställs via mail till styrelsen brf@luxviken.se. Vänligen ange lägenhetsnummer, namn och telefonnummer.

REKLAM
Till varje lägenhet har utdelats två skyltar. En med texten ”Ingen reklam” och en med texten ”Ingen reklam inga gratistidningar”. Dessa är avsedda för postlådan i trapphuset. För att få en enhetlig och snygg miljö i trapphuset undviker vi att använda andra än dessa skyltar.
Om du behöver en skylt vänd dig till styrelsen så får du en. 

RENOVERINGAR OCH REPARATIONER
Du ansvarar själv, och på egen bekostnad, för det underhåll och de reparationer som behövs i lägenheten. Vad som ingår i lägenheten framgår av föreningens stadgar.

Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. 
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Tänk också på att för vissa arbeten krävs särskild behörighet (exempelvis behörighet för elarbeten, intyg för Säker Vatten kräver auktoriserat företag). Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Föreningen, i egenskap av fastighetsägare, är mån om att du som bostadsrättshavare utför underhålls- och reparationsarbeten på ett fackmässigt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till dina grannar när du utför buller­störande arbeten i lägenheten. 

Har renovering/ombyggnation genomförts utan att inhämta styrelsens tillstånd kan du bli skyldig att återställa lägenheten till det skick den var före ombyggnaden. Detta gäller även om ombyggnationen genomförts av en tidigare ägare.


RÖKNING
Rökning är förbjuden i alla de gemensamma utrymmena. 

SOPOR
Hushållssopor paketeras och slängs i något av de låsta sopnedkasten som finns utanför Primus­gatan 69. Använd båda sopnedkasten.  Avtalet för grovsoprummet omfattar enbart sopor av de sorter som sopkärl finns för i sop­rummet.

Observera att sopavtalet inte omfattar farligt avfall.

Sopsorteringsstation finns dessutom vid Essinge Brogata 37. Färg, kemikalier och annat farligt avfall lämnas i närmaste återvinningsstation för farligt avfall. Observera att även tomma färgburkar utgör sådant avfall som inte får lämnas i soprummet. Övrigt skrymmande avfall lämnas bäst på återvinningscentralen vid Vanadis­berget, vid Huddingevägen/Sockenvägen i Östberga eller vid Linta Gårdsväg i Bromma.

Vi måste alla hjälpas åt att hålla ordningen i soprummet. Om sopor, som inte omfattas av vårt avtal, lämnas i soprummet måste borttransporten ordnas och det blir en extra kostnad som drabbar föreningen.

Är sopkärlen fulla får soporna inte lämnas på golvet. Ni måste förvara dessa sopor tills tömning skett och plats åter finns i kärlen. Kartonger måste vikas ihop så att även nästa persons kartonger har möjlighet att få plats i sopkärlet.

Sköts inte soprummet enligt reglerna kan sophämtarna vägra att hämta soporna innan problemet åtgärdats. Detta innebär att någon annan person i föreningen måste röja upp efter ”sopsyndaren” innan sophämtningen fungerar igen. 

Kan inte soprummet skötas och reglerna efterlevas kan vi bli tvungna att stänga rummet och avskaffa grovsopsfunktionen.  

STADGAR
I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Alla medlemmar bör hålla sig infor­merade om innehållet i stadgarna. Om du inte har tillgång till stadgarna vänd dig till styrelsen. 
Föreningens stadgar finns dessutom på föreningens hemsida www.luxviken.se

STYRELSEN
Styrelsen skall ta vara på föreningens ekonomiska intressen och ansvara juridiskt och ekonomiskt för föreningen. Styrelsen utses på föreningens årsstämma.

På föreningens hemsida kan du se vilka som ingår i styrelsen.

Styrelsen kontaktas lättast skriftligen genom föreningens brevlåda Primusgatan 71. 
 
TRYGGHET / SÄKERHET
Tryggheten i vår förening handlar om att alla hjälps åt. Det handlar också om att vi reagerar när obehöriga personer vistas i vår fastighet och att vi larmar polisen om vi upptäcker personer i färd med skadegörelse eller tillgrepp.

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen. Kontrollera att ytterporten går i lås vid in- och utpassering.

Minst en brandvarnare skall finnas i varje lägenhet. Kontrollera regelbundet att batterierna fungerar. 
 
VENTILATION
’Ventilationen i huset är baserad på mekanisk frånluft. Detta innebär att inga fläktar med motorfunktion (köksfläkt, badrumsfläkt etc.) får installeras. Sådana installationer skulle förstöra fastighetens fläktfunktionen.

Befintliga köksfläktar fungerar alltså med mekanisk frånluft. Detta innebär att fläktens funktion avsevärt förbättras om fönster eller balkongdörr öppnas något när fläkten brukas. För att ventilationen skall fungera fullt ut i lägenheten är det viktigt att frånluftsventilerna hålls rena. 
 
ÅRSSTÄMMA
Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Varje år kallar styrelsen till årsstämma. På årsstämman bestäms vilka personer som skall ingå i styrelsen. Det röstas även om viktiga beslut som påverkar föreningen.